ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Акредитація:

 Акредитовано бакалаврат зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Інформація про викладачів кафедри ПЕЕТ, які забезпечують освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

Наукові напрями кафедри:

 • «Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів» (0115U000451) - 2015-2019 рр.;
 • «Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів» (0115U000452) - 2015-2019 рр.;
 • «Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку» (0120U100398) - 2020-2024 рр.

Науково-дослідна лабораторія кафедри:

З 2019 року при кафедрі підприємництва та екологічної експертизи товарів створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ-124) експертизи якості та безпечності товарів (наказ № 117-1-10 від 18.03.2019 року). Лабораторія створена з метою організації проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання наукових та консультаційних послуг, виготовлення наукової продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності. На даний час проводяться роботи із укладання договорів із суб’єктами господарювання про створення (передавання) науково-технічної продукції. Науковим керівником НДЛ-124 призначено Князя С.В. З 2019 року в межах НДЛ-124 виконуються робота за госпдоговорами.

№ 68 – «Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень»;

№ 938-2022 – «Впровадження в інформаційно-аналітичну систему управління технологічними процесами і бізнес-процесами підприємства модель управління підприємницькими ризиками в системі цінностей сталого розвитку».

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05.11.2021 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.112020 №1457» Національний університет «Львівська політехніка» призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Електронна комерція». У Національному університеті «Львівська політехніка» кафедру підприємництва та екологічної експертизи товарів Інституту сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола призначено базовою для проведення конкурсу.

Монографії, опубліковані за останні п’ять років:

 1. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. - 199 с.
 2. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Brancz Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry: Collektive monograph / V.Yatsenko, S.Pasieka, O.Yatsenko and others. Nuremberg: Verlag SWG imex GmBX, Germany. 2019. 431 p. / 4.2. Князь С.В., Залуцький В.П., Мацук В.М. Методи і критерії фінансово-економічного оцінювання діяльності суб'єктів підприємництва на ринку харчових продуктів. - С. 201-211.
 3. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – 312 p. / Kniaz S., Bogiv J. Evaluating and analysing the transfer potential of innovative enterprise development. P. 135-154. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7_8
 4. Формвання збалансованої системи оцінювання підприємств ринку харчової продукції на основі стандарту НАССР: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2020. - 114 с.
 5. Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. / за заг. ред. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. – 416 с. Князь С., Мацук В., Марсель Курт Майнка Види та принципи інноваційного розвитку підприємницьких структур на засадах системно-функціонального підходу, С. 105-123.
 6. Формвання і розвиток системи управлінської діагностики торговельного підприємства: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Івано-франнківськ - Львів: "Фпліант" (ПП Віконська О.В.), 2021. - 226 с.

Викладачі і аспіранти кафедри, які захистили дисертації в межах наукових напрямів кафедри:

 • Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
 • Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
 • Яворська Н.П. Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / Н.П. Яворська. - Рівне, 2015. - 20 с.
 • Боровик О.Н. Еколого-економічні механізми природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / О.Н. Боровик. - Рівне, 2015. - 20 с.
 • Федорчак О. Є. Економічне оцінювання та регулювання механізмів залучення інвестицій на підприємство : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. Є. Федорчак – Львів, 2016. – 227 с. – Бібліографія: с. 180–200.
 • Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / У.З. Ватаманюк-Зелінська. -Львів, 2016. - 40 с.
 • Комарницька Н.М. Формування та оцінювання систем управління інноваціями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.М. Комарницька. -Львів, 2017. - 23 с.
 • Косовська В.В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Косовська. - Мукачево, 2018. - 20 с.
 • Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / О.В. Фарат. - Івано-Франківськ, 2020. - 39 с.
 • Русин-Гриник Р.Р. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії: спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / Р.Р. Русин-Гриник. - Львів, 2020. - 205 с.