ІНСТИТУТ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

Наукова діяльність кафедри здійснювалася відповідно зареєстрованої кафедральної тематики «Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій», яка була завершена в листопаді 2016 року.

Найвагоміші наукові праці кафедри:

Монографії:

 • Теребух А.А. Господарські рішення на підприємствах: формування, реалізація та економічна ефективність: [монографія] / Теребух А.А. – Львів Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 244 с.,
 • Божук Т. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика. [монографія] / Тетяна Божук. – Львів : Український бестселер, 2014. – 468 с.);
 • Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 372 с.,
 • Просторова організація економічних систем: [монографія] – Львів: Новий Світ –2000, 2013. – 274 с.;
 • Аналіз проблем розвитку, відтворення та оцінки ресурсного потенціалу туризму / А.А. Теребух, І.З. Дуцяк, О.П. Макар, Н.В. Чорненька, Т.І. Божук / Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / під ред. М. С. Мальованого. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 c. – Розділ 3. С. 291-331.
 • Привабливість Українських Карпат: сільський зелений туризм: монографія / С.О.Гуткевич, М.І.Габа, М.П.Корінько. – Київ: НУХТ, 2016. – 212 c.
 • Торгівельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / С. В. Князь, А. А. Теребух – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 710 с. – (Теребух А. А. «Функції, які виконує підприємство під час формування і реалізації трансферного потенціалу розвитку торговельного підприємництва». – С. 110–135).
 • Теребух А.А. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб'єктів міжнародної торгівлі: монографія / А. А. Теребух, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. Є. Федорчак, І. О. Красілич, Т. В. Коломієць, Т. Г. Васильців, М. М. Глущенко, О. І. Мороз. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 307 c.
 • Теребух А.А. Аналіз та оцінювання розвитку експортно-імпортної діяльності суб’єктами міжнародної торгівлі. / А.А. Теребух, І.Ф. Коломієць, В.П. Залуцький, І.О. Красілич // Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. Князя. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С.43-89 (366 с.).
 • Божук Т. І. Сільський та екологічний туризм у складі рекреаційно-туристичних дестинацій для потреб активного відпочинку та стаціонарної рекреації (на прикладі Жовківського району Львівської області) / Божук Т. І. / Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : монографія / за заг.ред. М. Х. Шершуна. – Рівне 2016. – С. 134-146 (262 с.).
 • Басюк Д.І. Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: [монографія] / [Басюк Д.І., Головко О.М., Грянило А.В. і ін.] – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 c. – (3.1. Божук Т. І. Розвиток сиро-винного туризму (на прикладі Закарпатської та Одеської областей) / Т. І. Божук. – C. 267–275).
 • Мезенцев К. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: [монографія] / К. Мезенцев, Н.І. Мезенцева, М. Дністрянський, Н.І. Дністрянська; за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої – Київ : Видавництво «Фенікс», 2017. – 437 c.

Найвагоміші науково-метричні та фахові статті:

 • Теребух А. А. Оцінювання туристичного потенціалу дестинацій / А. А. Теребух, О. І. Мороз // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 335–343.
 • Теребух А.А. Обґрунтування ухвалення поточних господарських рішень. / А.А. Теребух // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10. – С. 171–179.
 • Теребух А. А.  Фінансування природоохоронних заходів в Україні / А. А. Теребух, Г.Я. Ільницька-Гикавчук,  О.П. Макар // Науковий вісник Хмельницького національного Університету: Економічні науки 2015, №5, Т 1. – С. 108–111.
 • Теребух А.А. Засади формування туристичної інфраструктури. / А.А. Теребух, Б.Р. Брунець // «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті»: матеріали ХІII міжнародного наукового семінару, (Київ – оз. Світязь, 30 червня-4 липня 2014 р.; за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2014. – С. 116–120.
 • Bozhuk T. I. Recreational and tourist destinations for the needs of outdoor winter activities (on the example of ukrainian ski resorts) / Bozhuk T. I. // Scientific Review of Physical Culture. – 2014. – Vol. 4, Issue 1. – P. 136-145.
 • Габа М.І. Сільський зелений туризм – перспективний вид туризму для реформування економіки України / М.І.Габа // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». К. – 2016. – № 2. – С.88-94.
 • Божук Т. И. Оценка рекреационно-туристических дестинаций для потребностей активного отдыха и стационарной рекреации (на примере Регионального ландшафтного парка «Знесиння», Львов, Украина) / Божук Т. И. // Веснік Магiлёўскага дзяржаўнага ўнiверсытэта імя А. А. Куляшова: серыя В прыродазнаўчыя навукі. – 2014. – № 1 (43). – С. 62-68.
 • Габа М.І. Особливості державного регулювання як основа розвитку сільського зеленого туризму / М.І.Габа // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». К. – 2016. – № 4 – С. 90-99.
 • Чорненька Н.В. Екологічний напрям посилення конкурентоспроможності регіонального туризму [Текст] / Н.В. Чорненька, А.А. Теребух, І.В. Костюк. // Географія та туризм : Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2015. – Вип. 34. – С. 183-192.
 • Чорненька Н.В. Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст [Текст] / Н.В. Чорненька // Географія та туризм : Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2013. – Вип. 24. – С. 39-46.
 • Теребух А. А., Лісовська Л. С. Моделі обґрунтування ефективності ухвалення  господарських рішень машинобудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління. – 2017. – № 873. – C. 135–145.
 • Дністрянська Н. І. Етнографічний туризм як резерв соціально-економічного розвитку Українських Карпат // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2016. – Т.50. – C. 141–147.
 • Дністрянська Н. І., Жулканич Б. М. Демографічний потенціал селищної мережі Львівської області // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2016. – Т.50. – C. 148–152.
 • Мирош М. В. Пам'ятки археологічної спадщини Львівської області як чинник розвитку туризму в регіоні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Географічні науки". – 2016. – Т.5. – C. 112–118.
 • Роїк О. Р. Вплив соціальної політики на розвиток туризму в умовах формування інноваційної економіки України // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Т.10. – C. 53–57.
 • Дуцяк І. З. Види дефініцій за вмістом інформації про відношення обсягів дефінійованого й суміжних понять // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія “Проблеми української термінології”. – 2017. – № 869. – C. 35–39.
 • Паньків Н. Є. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи" // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія “Економічні науки”. – 2017. – № 12. – C. 202–204.
 • Паньків Н. Є. Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан а шляхи становлення" // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія “Економічні науки”. – 2017. – № 12. – C. 196–199.
 • Паньків Н. Є. Підсумкова студентська науково-технічна конференція ІІ етапу Конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Туризм" // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія “Економічні науки”. – 2017. – № 12. – C. 200–201.
 • Божук Т. І. Застосування інформаційних технологій в релігійному туризмі // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – C. 326–333. (EBSCO).
 • Дулин І. С., Чорненька Н. В., Макар О. П. Інформаційні технології у туризмі: теоретичні та практичні аспекти // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т.27, № 2. – C. 160–163. (Index Copernicus International).
 • Ільницька-гикавчук Г. Я. Особливості оцінювання якості туристичних послуг // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т.27, № 2. – C. 62–64. (Index Copernicus International).
 • Теребух А. А., Кошова Б. Р. Економічне обгрунтування доцільності розвитку туристичної інфраструктури у Західному регіоні України // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – Т.11, № 51. – C. 128–139. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 • Теребух А. А., Кошова Б. Р. Прогнозування динаміки розвитку туристичної інфраструктури та її вплив на соціально-економічний клімат в Західному регіоні України // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – № 10 (50). – C. 1060–1066. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 • Мирош М. В. Electoral activity of the population of western Ukraine border territory [Електронний ресурс] // Journal of Geography, Politics and Society. – 2017. – Vol.7, Iss.2. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 • Кошова Б. Р. Оцінка якості розвитку інфраструктури туризму регіонів // Регіон - 2017: суспільно - географічні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, аспірантів та молодих науковців (Харків, 20-21 квітня 2017р.). – 2017. – C. 210–213. (Index Copernicus International).
 • Ільницька-гикавчук Г. Я., Римар  Ю. М. Формування системи управління якістю туристичних послуг // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – Т.6(242). – C. 67–69. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 • Макар О. П., Ливдар М. В., Чубка О. М. Проблеми та напрями організації міжбюджетних відносин в контексті підтримки  соціально-економічного розвитку регіонів // Молодий вчений. – 2017. – № 3 (43). – C. 780–783. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 • Паньків Н., Гунько В. Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток еко-готелів як інноваційної концепції гостинності // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Т.27(3). – C. 108–112. (Index Copernicus International).
 • Паньків Н., Тетерко Н. Оцінювання забруднення атмосферного повітря внаслідок завантаженості вулиць Львова автотранспортом // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.8. – C. 215–223. (Index Copernicus International).
 • Роїк О. Р. Кадрове забезпечення туризму в контексті формування інноваційної економіки України // Економічний простір : збірник наукових праць. – 2016. – № 111. – C. 27–37. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 • Сеньків М. І. Геологістична оптимізація розміщення розподільчих центрів сільськогосподарської продукції у Західному регіоні України // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. – 2016. – Т. 21, Вип. 1(28). – C. 153–163.  (Index Copernicus International).
 • Сеньків М. І. Геологістична характеристика залізничного сполучення у Західному регіоні України // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: географія. – 2016. – Т.775-776. – C. 230–239. (Index Copernicus International).
 • Сеньків М. І., Грицевич В. Географія кінцевих споживачів логістичних товарних потоків у Західному регіоні України // Економічна та соціальна географія. – 2017. – Вип.77. – C. 25–32. (Index Copernicus International).
 • Стадницька Ю. Ю., Казимира І. Я. Чинники диференціації інвестиційної привабливості регіонів України [Електронний ресурс] // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. – 2017. – № 17 (РИНЦ).
 • Божук Т. І., Кальна-Дубенюк Т., Шаповал О., Коннова Л. Psychological aspects of case study with interactive approach // Research Revolution. – 2017. – Т.V, № 12. – C. 1–5.(Index Copernicus International, Ulrich's Periodicals Directory).
 • Senkiv M., Grytsevych V. Transport and logistic potential of the Western Ukrainian borderland // Journal of Geography, Politics and Society. – 2017. – Vol.7, Iss.2. – P. 81–86. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 • Кошова Б. Р. Пріоритети розвитку урбанізованих територій. Стратегічний аспект // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Харків, 10-11 листопада 2016 р.). – 2016. – C. 131–133. (Index Copernicus International).

Навчальні посібники:

 • Чорненька Н.В. Індустрія туризму: навчальний посібник. / Н.В. Чорненька. – К.: Атіка, 2012. – 504 с.,
 • Економіка природокористування: [навч. посіб.] / С.В. Князь, М.Т. Бець, (Г.Я. Ільницька-Гикавчук), (О.П. Макар). – Львів: ТзОВ «Ліга-прес», 2014. – 316 с.
 • Макар О.П. Менеджмент природоохоронної діяльності: організаційно методичні аспекти: Навчальний посібник / О.П. Макар, М.В. Римар, С.В. Князь, М.Т. Бець, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, Н.П. Яворська, О.В. Фарат, Т.І. Данько,О.Н. Боровик // Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2014, 148 с.

Працівники кафедри туризму активно беруть участь у науково-технічних конференціях, які відбуваюся в Україні та за її межами (Білорусь, Польща, Швеція тощо).

Колектив кафедри виступив співорганізатором проведення 2-го та 3-ого Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» 19-22 вересня 2012 р., 17-19 вересня 2014 р.